Kontakt

Syndyk Sprzeda działkę w Jawiszowicach

Jawiszowice zobacz na mapie

25 321 PLN

Cena:
25 321,00 zł
Powierzchnia działki:
3 009,00 m2
Cena za m2:
8,42 zł
Szerokość działki (mb.):
17,00 m
Długość działki (mb.):
162,00 m
Ukształtowanie działki:
Płaska
Przeznaczenie działki:
Rolno-budowlana
Kształt działki:
Prostokąt
Plan miejscowy:
Plan zagospodarowania przestrzennego
Id oferty:
38655/3877/OGS
Opis
SYNDYK OGŁASZA TRZECI KONKURS OFERT

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:

Sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta Konkursowa - Sygn. akt – I GUp 306/19 i dostarczona lub wysłana listownie do dnia 15.06.2021r, na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 21.06.2021r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej (w przypadku zakupu również działki rekreacyjnej, także jej wskazanie),
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
5.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
6.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
7.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
8.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b
---------------------------------------------------------
Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego, istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.

Oferent który wygra konkurs ofert będzie zobowiązany wpłacić wadium jako zabezpieczenie w kwocie 1 000 zł na konto PKO BP 37 1020 2384 0000 9702 0250 2094 w razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona.


SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ -

Syndyk Jakub Taborski masy upadłości syg.akt VIII GUp 306/19 S Sądu Rejonowego w Kielcach - V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sprzeda;

Udział 1/2 w działce nr 442/14 o pow. 0,3009ha położonej w Jawiszowicach, gmina Brzeszcze. Działka rolno- budowlana. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią tereny otwarte oraz pojedyncze budynki jednorodzinne. Brak uciążliwości otoczenia. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni zróżnicowanej. Kształt działki prostokątny (17m x 162m). Teren płaski.

Księga wieczysta nieruchomości KR1E/00011826/0

Udział 1/2 wynosi 25 321 zł

_________________________
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
693 380 455
ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Zapytaj o tę ofertę

Lub zadzwoń