Kontakt

Działka przemysłowo - usługowa - Kowale przy węźle

Kowale, ul. Glazurowa zobacz na mapie

7 080 000 PLN

Cena:
7 080 000,00 zł
Powierzchnia działki:
2,36 Ha
Cena za m2:
300,00 zł
Szerokość działki (mb.):
106,00 m
Długość działki (mb.):
330,00 m
Ukształtowanie działki:
Płaska
Przeznaczenie działki:
Komercyjna
Kształt działki:
Nieregularny
Id oferty:
42366/3877/OGS
Opis
Działka przemysłowo usługowa numer 83/5 położona tuż przy Trójmiejskiej Obwodnicy przy węźle KOWALE.

W skrócie możliwości:
Zabudowa do 20m wysokości
Do zabudowania 70% działki
Intensywność do 2,1

Pozwala na wszelką działalność gospodarczą z zakresu usług (w tym m. in. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ), produkcji, składów, baz i magazynów.

Oznaczona w planie zagospodarowania jako 8.P/U/UC Poniżej specyfikacja z planu:

1. NUMER TERENU: 8
2. POWIERZCHNIA: 2,00ha
Id: PYMQF­ULVKP­BQCDG­ZOMGU­USEEV. Podpisany Strona 14
3. PRZEZNACZENIE TERENU: P/U/UC – teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami
4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM : nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.2 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
b) pozostałe – w tym od: gazociągu, o którym mowa w pkt 11 oraz od drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta poza granicami planu) – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%, 6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%,
6.4 intensywność zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 2,1,
6.5 wysokość zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 20m,
6.6 kształt dachu – dowolny,
6.7 minimalna powierzchnia działki budowlanej po podziale – nie ustala się
7. ZASADY IWARUNKI SCALANIA IPODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (ZGODNIE ZUSTAWĄ O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI) : nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY : w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi położonych w strefie uciążliwości drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta poza granicami planu) zastosowanie w miarę potrzeby zabezpieczeń gwarantujących ochronę przed ponadnormatywnym hałasem oraz drganiami akustycznymi, doprowadzających poziom hałasu oraz drgań do wartości zgodnych z obowiązującymi normami
9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ :
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren w części objęty strefą ochrony archeologicznej, jak na rysunku planu,
9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie ustala się,
9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – wszelkie działania inwestycyjne (w tym prace ziemne) w strefie ochrony archeologicznej, o której mowa w pkt 9.1, należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku i zaopiniować przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH : nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW : istniejący gazociąg średniego ciśnienia – jak na rysunku planu –zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU:
12.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 40m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta poza granicami planu),
12.2 zakaz lokalizacji nośników reklamowych emitujących zmienne światło m.in. typu LED,
12.3 maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak wstanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15 (do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzlewni potoku Kowalskiego odpowiadających potrzebom ochrony Kanału Raduni)
Id: PYMQF­ULVKP­BQCDG­ZOMGU­USEEV. Podpisany Strona 15

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : 13.1 dostępność drogowa – od ulicy w terenie 14.KDL,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 4,
13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitarnej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego; zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta poza granicami planu),
13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych lub z sieci ciepłowniczej,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU : zakaz tymczasowego zagospodarowania
15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY ZTYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU : 30%
16. INFORMACJE IZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH :
16.1 zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów budynków w zbiornikach i wykorzystanie ich dla celów porządkowych, pielęgnacyjnych itp.,
16.2 zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi


Ciekawa propozycja. Polecam

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Mapa

Zapytaj o tę ofertę

Lub zadzwoń